Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜZLETI CÉLÚ KAPCSOLATTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSÉRŐL

KEDVES ÜGYFELÜNK!
Köszönöm érdeklődését és megtisztelő bizalmát szolgáltatásaim iránt! Felhívom a szíves figyelmét, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez személyes adatok megadása szükséges, és a megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelés valósul meg. Kérem, hogy olvassa el adatvédelmi tájékoztatómat, amelynek célja annak biztosítása, hogy az Ön adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet, és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeljük.

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Calculator Hungary Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Székhelye: 1223 Budapest, Aszály utca 2.

Képviseli: Esses Krisztina Éva Ügyvezető

E-mail címe: [email protected]

Telefonszáma: +36 20 9 868 338

Honlap: http://essesbutor.hu/

1.2 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Az érintett (ÜGYFÉL)
kapcsolattartási célú
adatai: név, telefonszám

Az érintettel való
kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

A jogviszony
fennállását követően a
szerződésből eredő
igények
érvényesítésének
elévüléséig;

Az érintett részére történő
szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az érintett (ÜGYFÉL)
képmása

Az Adatkezelő közösségi
médiafelületén, weboldalán
történő megjelenítés

Az érintett hozzájárulása

a hozzájárulás
visszavonásáig vagy a
cég megszűnéséig

Az érintett lakcíme
(ÜGYFÉL)

Az érintett részére történő
számlakiállításhoz

Szerződés teljesítése

Az adó- és számviteli
szabályok szerinti
megőrzési idő végéig,

jogi igény
érvényesítése esetén
az abból fakadó
igények elévüléséig

Az érintett (ÜGYFÉL)
bankkártya száma

Az érintett által bankkártyás
fizetéssel történő
elszámoláshoz

Szerződés teljesítése

Az adó- és számviteli
szabályok szerinti
megőrzési idő végéig, jogi igény
érvényesítése esetén
az abból fakadó
igények elévüléséig

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fenti adatokat teljeskörűen nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy az érintettel az Adatkezelő nem tud üzleti célú kapcsolatot tartani, illetve nem tudja a kért szolgáltatást elvégezni.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni az Adatkezelő e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása az érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

1.3 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája

A             címzett

kategóriája         (ha

van ilyen)

A             címzett által        végzett

tevékenység

könyvelési szolgáltatást végző gazdasági társaság

Érintett neve,     lakcíme,

bankkártyával    történő fizetés
esetén bankkártya száma

Adatfeldolgozó

Könyvelési-számviteli szolgáltatások    teljesítése                az
Adatkezelő utasításai szerint.

1.4 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

1.5 Más forrásból beszerzett érinteni adatok

Az Adatkezelő az érintettről más forrásból adatot nem szerez be. i.6 Érinteni jogok

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A pályázót megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén — ellenkező pályázói kérés hiányában — az

Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a pályázóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a pályázó, hogy a pontosított adatot megfelelő módon — elsősorban okirattal — bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintettszemélyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és — közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve — nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát — ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen — ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a pályázóra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 153o Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Az érintett — panasztételi jogától függetlenül — fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

1.7 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelőnek az érintettre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.8 Az ÉRINTETT KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

Hatályos: 2018. május 25-től.

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat és más technológiákat használunk. Hozzájárulhat, vagy a beállításoknál kikapcsolhatja ezek működését. View more
Cookies settings
Elfogadás
Elutasítás
Adatvédelmi és cookie irányelvek
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat: Amennyiben nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltás mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Save settings
Cookies settings